Regulamin programu partnerskiego

WSTĘP

1. KEMIA Sp.z o.o. jest właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego w domenie nowy.kemia.istore.pl
2. Firma KEMIA Sp.z o.o. uruchomiła dla użytkowników Sklepu nowy.kemia.istore.pl Program Partnerski, aby zwiększać liczbę klientów poprzez wykorzystywanie udostępnionej przez uczestników Programu Partnerskiego powierzchni na Stronach WWW, w celu zamieszczania bannerów propagujących działalność KEMIA Sp.z o.o..
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na odpłatnym udostępnieniu KEMIA Sp.z o.o. powierzchni na Stronach WWW, w celu umieszczenia bannerów lub linków tekstowych połączonych hiperłączami z serwerami KEMIA Sp.z o.o..
4. KEMIA Sp.z o.o. z tytułu udostępnienia powierzchni na Stronach WWW uiszczać będzie na rzecz uczestników Programu Partnerskiego opłaty na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

5. „Sklepie” – należy przez to rozumieć serwis prowadzony przez firmę KEMIA Sp.z o.o. w domenie internetowej nowy.kemia.istore.pl.
6. „Program Partnerski” – należy przez to rozumieć program afiliacyjny Sklepu.
7. „Uczestnik Programu Partnerskiego” lub „Partner” – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, zawarła umowę odpłatnego udostępnienia powierzchni na Stronie WWW z KEMIA Sp.z o.o.
8. „Hiperłączu” – należy przez to rozumieć udostępniony przez KEMIA Sp.z o.o. kod HTML, którego wstawienie na Stronę WWW powoduje wyświetlenie bannera lub linku tekstowego. Hiperłącze zrealizowane jest jako całość kodu, nie jako link tekstowy wycięty z kodu bannera.
9. „Kliknięciu” – należy przez to rozumieć świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji Hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę nowy.kemia.istore.pl poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną nowy.kemia.istore.pl, lub otwarcie nowego okna ze stroną nowy.kemia.istore.pl.
10. „Stronie WWW” należy przez to rozumieć stronę internetową, na której ma zostać wstawione lub zostało wstawione Hiperłącze.
11. „Obrazie” należy przez to rozumieć banner lub link tekstowy wyświetlany na Stronie WWW w wyniku wstawienia na tę stronę Hiperłącza.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać każdy prawidłowo zarejestrowany użytkownik Sklepu.
2. Konto w Programie Partnerskim jest aktywowane przez KEMIA Sp.z o.o. po otrzymaniu zgłoszenia po uprzednim zalogowaniu się na konto w Sklepie.
3. Partner musi być dysponentem i podmiotem uprawnionym do korzystania z domeny internetowej na której to zamieści Stronę WWW KEMIA Sp.z o.o..
4. Strona WWW musi posiadać znamiona strony kompletnej, wykonanej w sposób niewzbudzający zastrzeżeń, co do jej funkcjonalności i estetyki. Strona WWW powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony WWW.
5. KEMIA Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do monitorowania Stron WWW oraz do usunięcia Uczestnika z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wykorzystywania Strony WWW w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami.

ŚRODKI PARTNERA

1. Za udostępnienie powierzchni na Stronie WWW i zamieszczenie na niej Hiperłącza, Partner będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 0 % od kwoty każdego złożonego z przekierowania w Sklepie zamówienia, o statusie „Zrealizowane”, z zastrzeżeniem, że do kwoty zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się kosztów dostawy.
2. Należne Partnerowi opłaty uiszczane będą w formie wypłaty pieniężnej. Każdorazowo po zgromadzeniu co najmniej [pole liczbowe aktywne zmieniające się w zależności od ustawień a shopadminie] 0,00 PLN na koncie w Programie Partnerskim, Partner może wypłacić zebrane środki, przelewem na wskazany rachunek bankowy Partnera lub za pomocą przekazu pocztowego na podany podczas rejestracji adres.
3. Za wypłatę środków zebranych na koncie w Programie Partnerskim może być pobierana opłata. Jej wysokość będzie zawarta w panelu zarządzania dostępnym po zalogowaniu się w Sklepie.
4. Wypłata Partnerowi środków następuje w terminie 5 dni roboczych od akceptacji wypłaty.
5. Partner w każdej chwili może kontrolować stan środków skumulowanych na swoim koncie, w panelu zarządzania dostępnym po zalogowaniu w Sklepie.
6. Wszystkie wartości wskazane w Regulaminie są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług ciążący na Partnerze.
7. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z organami podatkowymi, związanych z osiąganiem przychodów z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim.
8. KEMIA Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KEMIA Sp.z o.o. ORAZ PARTNERA

1. KEMIA Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
2. KEMIA Sp.z o.o. przysługuje prawo obciążenia Uczestnika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu KEMIA Sp.z o.o. może żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego koncie.
4. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu Partnerskiego oraz kwestie związane z jego realizacją, wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników KEMIA Sp.z o.o. w trybie dostępnych na stronie KEMIA Sp.z o.o. formularzy do kontaktu z zespołem obsługi Sklepu.

WAŻNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

1. KEMIA Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
2. KEMIA Sp.z o.o. zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.
3. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).